Sportraad Boutersem

buitengewoon sportief

Jouw privacy is belangrijk voor ons. Daarom doen we al het nodige om deze te respecteren, ook wat jouw persoonsgegevens betreft.

Bescherming van persoonsgegevens

SPORTRAAD BOUTERSEM hecht groot belang aan de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en verwerkt de persoonsgegevens die haar verstrekt worden met de grootste zorg. Hieronder geven we graag meer uitleg hoe wij met jouw persoonlijke gegevens omspringen. Dit doen we volgens de transparantieplicht binnen de privacywetgeving en in het bijzonder de Algemene gegevensverordening / General Data Protection Regulation (AVG / GDPR). Het privacybeleid van SPORTRAAD BOUTERSEM valt onder het algemeen gevoerde informatieveiligheidsbeleid van SPORTRAAD BOUTERSEM.

Tot wie kan je je wenden met vragen?

SPORTRAAD BOUTERSEM met als adres Neervelpsestraat 11, 3370 Boutersem is de verwerkingsverantwoordelijke. De individuele SPORTRAAD BOUTERSEM-leden die jouw persoonsgegevens verwerkt wordt - in de betekenis van de GDPR - niet beschouwd als verwerkingsverantwoordelijke. Met vragen over het gevoerde privacybeleid en de genomen maatregelen kan je terecht bij ons dagelijks bestuur via het e-mailadres webmaster(at)SportraadBoutersem.be.

Voor welke doeleinden worden jouw persoonsgegevens verwerkt?

SPORTRAAD BOUTERSEM verwerkt jouw persoonsgegevens om de dienstverlening van SPORTRAAD BOUTERSEM voor sportclubs te kunnen uitvoeren.
SPORTRAAD BOUTERSEM verwerkt jouw gegevens niet voor commerciële doeleinden.

Welke personen of categorieën van personen kunnen jouw gegevens “ontvangen” (inkijken, aanpassen, beheren)?

De het dagelijks van SPORTRAAD BOUTERSEM heeft toegang tot jouw gegevens, voor zover zij die nodig hebben in de uitvoering van hun taken. Niet iedereen binnen SPORTRAAD BOUTERSEM heeft toegang tot dezelfde informatie. Voor de uitvoer van bepaalde taken doet SPORTRAAD BOUTERSEM beroep op “verwerkers”. Dit zijn externe partijen die enkel in opdracht van SPORTRAAD BOUTERSEM persoonsgegevens verwerken. SPORTRAAD BOUTERSEM stelt met deze verwerkers een “verwerkersovereenkomst” op, overeenkomstig de bepalingen van de GDPR/AVG.

Hoe worden jouw persoonsgegevens ingezameld?

SPORTRAAD BOUTERSEM beschikt enkel over gegevens die je zelf aan ons hebt overgemaakt. Ofwel heb je deze zelf doorgegeven via onze website.

Hoe lang worden jouw gegevens bewaard?

Jouw gegevens worden bewaard zo lang als nodig is om de dienstverlening uit te voeren. Bepaalde gegevens zullen langer bewaard worden indien de archiefwetgeving ons hiertoe verplicht.

Wat zijn jouw rechten?

Je hebt het recht om inzage te krijgen tot de gegevens die wij over jou verwerken. Hiervoor kan je de directeur (webmaster(at)SportraadBoutersem.be) contacteren. SPORTRAAD BOUTERSEM houdt hiertoe een register van verwerkingsactiviteiten bij (verplicht door GDPR art. 30). Je hebt het recht om :

  • gegevens over jou te (laten) verbeteren (rectificatie)
  • jouw gegevens te (laten) wissen
  • de verwerking van jouw gegevens te beperken
  • bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw gegevens
  • jouw gegevens op te vragen in een leesbaar bestand om zo deze gegevens over te dragen naar een andere instantie (recht op gegevensoverdraagbaarheid)

Recht op intrekken toestemming

Je hebt steeds het recht om jouw toestemming voor de verwerking van jouw gegevens in te trekken, indien de rechtmatigheid van de verwerking is gebaseerd op jouw toestemming. De gegevens verwerkt in de periode waarin je jouw toestemming hebt verleend, blijven rechtmatig verwerkt.

Recht op indienen klachten bij toezichthoudende autoriteit

Als je het niet eens bent met de verwerking van jouw gegevens, of je hebt inbreuken vastgesteld kan je je wenden tot de gegevensbeschermingsautoriteit:
Privacycommissie
Drukpersstraat 35, 1000 Brussel
TEL: +32 (0)2 274 48 00
FAX: +32 (0)2 274 48 35
commission(at)privacycommission.be

Rechtsgrond voor de verwerking van jouw gegevens

De GDPR bepaalt dat er verschillende rechtsgronden zijn op basis waarvan jouw persoonsgegevens mogen worden verwerkt. Zo zijn verwerkingen op basis wetgeving, contracten, het vrijwaren van het algemeen belang toegelaten. Indien hier niet naar kan verwezen worden is een expliciete toestemming nodig om jouw gegevens te mogen verwerken.

Indien jouw expliciete toestemming nodig is om een verwerking uit te voeren zal deze aan jou gevraagd worden. Bij elke inzameling van persoonsgegevens wordt duidelijk gemaakt waarvoor (het doeleinde) jouw gegevens worden opgevraagd.

Een overzicht van de verschillende verwerkingen met de daarbij horende rechtsgronden houdt SPORTRAAD BOUTERSEM bij in haar register van verwerkingsactiviteiten (verplicht door GDPR art. 30). Je kan dit op eenvoudig verzoek inkijken.